Cookie policy

Jump to English version

Denna webbplats drivs av Josefina Lundin AB (WBJ).

I denna cookiepolicy avser termerna “WBJ”, “vi”, “oss” och “vår” företaget som helhet, vilket inkluderar både dotterbolag, avdelningar, filialer och företag som står under kontroll av företaget som helhet. Termerna “du”, “din” och “dina” avser alla användare av denna webbplats och tjänster.

Vår webbplats använder cookies för att skilja mellan dig och andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats och gör att vi kan förbättra vår webbplats.

Genom att använda vår webbplats ger du oss ditt samtycke till att alla personuppgifter som du skickar får behandlas av oss på det sätt och för de syften som beskrivs enligt vår Integritetspolicy. Genom att fortsätta använda WBJs webbplats antas att du samtycker till att acceptera cookies på din enhet i enlighet med denna cookiepolicy.

SESSIONSCOOKIES

Dessa cookies är tillfälliga. De lagras i enheternas minne endast under användarens besök och tas automatiskt bort från användarens enhet när webbläsaren stängs.

VARAKTIGA ELLER PERMANENTA

Dessa cookies lagras på användarens enhet och tas inte bort när webbläsaren stängs. Permanenta cookies kan spara användarinställningar för en viss webbplats, vilket gör att dessa inställningar kan användas i samband med framtida besök på webbplatsen. Dessa cookies lagras på din enhet tills du raderar dem eller de upphör att gälla (detta beror på hur länge webbplatsen du besöker har valt att cookien ska gälla).

COOKIES FRÅN TREDJE PART

Vår webbplats använder tredjepartsleverantörer som också kan sätta cookies på din enhet när du använder vår webbplats. Observera att när vi lägger in innehåll från en tredjeparts webbplats såsom Google Analytics och YouTube, kan du även få cookies från dessa tredje parters webbplatser installerade på din enhet. WBJ kontrollerar inte dessa cookies och du bör kontrollera integritetspolicyn för respektive webbplats för mer information.

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din dator tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din dator kan också ställas in så att den avvisar alla cookies.

Om du önskar komma i kontakt med oss kan du läsa mer om hur i vår Integritetspolicy, avsnitt 11.

English version

This website is operated by Josefina Lundin AB (WBJ).

In this cookie policy, the terms “WBJ,” “we,” “us,” and “our” refer to the company as a whole, including subsidiaries, divisions, branches, and companies under the control of the company as a whole. The terms “you,” “your,” and “yours” refer to all users of this website and services.

Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. This helps us provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.

By using our website, you consent to us processing all personal data that you submit, as described in our Privacy Policy. By continuing to use WBJ’s website, you are assumed to consent to accept cookies on your device in accordance with this cookie policy.

SESSION COOKIES

These cookies are temporary. They are stored in the device’s memory only during the user’s visit and are automatically deleted from the user’s device when the browser is closed.

PERSISTENT COOKIES

These cookies are stored on the user’s device and are not deleted when the browser is closed. Persistent cookies can save user preferences for a particular website, allowing these settings to be used during future visits to the site. These cookies remain on your device until you delete them or they expire (depending on the duration set by the website you visit).

THIRD-PARTY COOKIES

Our website uses third-party providers who may also set cookies on your device when you use our website. Please note that when we embed content from a third-party website, such as Google Analytics and YouTube, you may also receive cookies from these third-party websites installed on your device. WBJ does not control these cookies, and you should check the privacy policy of each website for more information.

You can choose whether or not to accept cookies. If you want to know when your computer receives a cookie, you can set your browser to notify you about it. This way, you have the option to accept or reject a cookie. Your computer can also be set to reject all cookies.

If you wish to contact us, you can find more information in our Privacy Policy, section 11.