Integritetspolicy / Privacy Policy

Jump to English version

Denna webbplats drivs av Josefina Lundin AB (WBJ).

I denna integritetspolicy avser termerna “WBJ”, “vi”, “oss” och “vår” företaget som helhet, vilket inkluderar både dotterbolag, avdelningar, filialer och företag som står under kontroll av företaget som helhet. Termerna “du”, “din” och “dina” avser alla användare av denna webbplats och tjänster.

Genom att skicka personuppgifter i någon form till oss och/eller genom att använda vår webbplats ger du oss ditt samtycke till att alla personuppgifter som du skickar får behandlas av oss på det sätt och för de syften som beskrivs nedan.

 1. OMFATTNING

Denna integritetspolicy beskriver vår nuvarande policy och praxis när det gäller personuppgifter som samlas in av oss direkt från dig och/eller via webbplatsen i den utsträckning som sådana personuppgifter skyddas av tillämpliga europeiska dataskyddslagar. Termen “Personuppgifter” avser personligt identifierbar information om dig, såsom ditt namn, arbetsbeskrivning (roll), e-postadress eller postadress.

 1. ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR

På grund av fortlöpande funktionella förändringar, lagändringar och förändringar i teknik, kommer vår datapraxis att ändras från tid till annan. Om och när vår datapraxis ändras, kommer vi att meddela dig om ändringarna via denna sida.

 1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du använder våra tjänster och lösningar eller begär ytterligare information, begär vi personlig information om dig som t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi kan också begära demografisk information som gör det möjligt att ge personlig service till dig. De uppgifter du lämnar lagras antingen manuellt eller elektroniskt i våra databaser. Vi kompletterar ibland uppgifterna som du lämnar med uppgifter som tas emot från tredje parter. Om vi till exempel mottar ett felaktigt postnummer, kan vi använda data från en tredje part för att rätta till detta.

 1. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla begäran från dig och vi kommer endast att begära data som är adekvata, relevanta och inte överflödiga för dessa ändamål. När vi ber dig om personuppgifter kan dessa exempelvis användas till följande:

 • Vi kan komma att kontakta dig för att informera dig om våra nya tjänster;
 • Vi kan skicka dig regelbundna uppdateringar om frågor som vi tror kommer att vara av intresse för dig;
 • Vi kan skicka dig begärd information om våra tjänster;
 • Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföring och marknadsundersökningar;
 1. ANONYMA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Vi kan använda cookies för att spåra hur ofta länkar används och vilka sidor på vår webbplats våra besökare väljer att titta på. Dessa cookies identifierar inte dig personligen utan möjliggör enbart sammanställning av statistik om användningen av dessa hyperlänkar. Se avsnitt 9 för mer information om cookies.

 1. UTLÄMNANDE PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda tjänster.

WBJ kan även komma att lämna ut personuppgifter till verksamheter som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis teknikleverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata WBJs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Data (personuppgifter) kan i och med ovan komma att överföras till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning.

I förekommande fall kräver vi innan personuppgifter lämnas ut till en eventuell tredje part att denne har vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter och att gällande lagstiftning följs.

 1. ÅTKOMST TILL UPPGIFTER SAMT KORRIGERINGAR

Om vi mottar en skriftlig begäran från dig och tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera dina personuppgifter, kommer vi, eventuellt mot en administrativ avgift, att lämna ut de personuppgifter vi har om dig, till dig. Vi kommer också att korrigera, ändra eller ta bort personuppgifter som är felaktiga. Du kan uppdatera information som du har gett till oss genom att kontakta oss på de adresser som anges nedan i avsnitt 11.

Begäran om att ta bort personuppgifter omfattas av gällande rättslig och etisk rapportering eller skyldigheter vi har att lagra vissa dokument en viss tid.

 1. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras uppgifter eller integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att granska alla integritetspolicyer som publiceras på de webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar några personuppgifter om dig själv.

 1. COOKIES

Vår webbplats använder cookies för att skilja mellan dig och andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats och gör att vi kan förbättra vår webbplats. Se vår cookiepolicy för mer information.

 1. AVSLUT

Vi hoppas att du är eller kommer att bli nöjd med våra produkter och tjänster. Om du ändå inte vill få post eller e-post från oss och vill bli borttagen från vår sändlista, e-posta oss på adressen nedan och ange “Avsluta personuppgifter” i ämnesfältet eller skriv till oss på adressen som anges i avsnitt 11.

 1. KONTAKT

Vi tar gärna emot kommentarer om denna integritetspolicy. Om du har frågor om policyn eller någon del av våra tjänster kan du kontakta oss, genom att skicka e-post till info@weddingbyjosefina.se, ringa +46 (0)73 997 08 45 eller post till Grev Turegatan 80, 114 38 Stockholm.

Uppdaterad 2022-11-11.

English version

This website is operated by Josefina Lundin AB (WBJ).

In this privacy policy, the terms “WBJ,” “we,” “us,” and “our” refer to the company as a whole, including subsidiaries, divisions, branches, and companies under the control of the company as a whole. The terms “you,” “your,” and “yours” refer to all users of this website and services.

By submitting personal data in any form to us and/or by using our website, you give us your consent to process all personal data that you submit in the manner and for the purposes described below.

 1. SCOPE

This privacy policy describes our current policy and practices regarding personal data collected by us directly from you and/or via the website, to the extent such personal data is protected by applicable European data protection laws. The term “Personal Data” refers to personally identifiable information about you, such as your name, job title (role), email address, or postal address.

 1. NOTIFICATION OF CHANGES

Due to ongoing functional changes, legal changes, and technological developments, our data practices will change from time to time. If and when our data practices change, we will notify you of the changes through this page.

 1. COLLECTION OF PERSONAL DATA

When you use our services and solutions or request additional information, we may request personal information about you, such as your name, postal address, email address, phone number, and payment details. We may also request demographic information that enables us to provide personalized service to you. The data you provide is stored either manually or electronically in our databases. We sometimes supplement the information you provide with data received from third parties. For example, if we receive an incorrect postal code, we may use data from a third party to correct this.

 1. USE OF PERSONAL DATA

We use your personal data to fulfill your requests, and we will only request data that is adequate, relevant, and not excessive for these purposes. When we ask for personal data, it may be used for the following:

 • We may contact you to inform you about our new services;
 • We may send you regular updates on topics we believe will be of interest to you;
 • We may send you requested information about our services;
 • We may use your personal data for marketing and market research;
 1. ANONYMOUS DATA COLLECTED

We may use cookies to track how often links are used and which pages on our website our visitors choose to view. These cookies do not identify you personally but only enable the compilation of statistics on the use of these hyperlinks. See section 9 for more information on cookies.

 1. DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

We may disclose data to group companies, partners, and other third parties for the purpose of fulfilling our agreement with you, e.g., to deliver ordered services.

WBJ may also disclose personal data to entities that process personal data on our behalf, such as technology providers, partners, and group companies. Personal data may also be disclosed if necessary to comply with applicable legal requirements or demands from authorities, to protect WBJ’s legal interests, or to detect, prevent, or address fraud and other security or technical issues.

Data (personal data) may be transferred to a country outside the EU/EEA for storage and processing.

In such cases, before personal data is disclosed to any third party, we require that such party has taken sufficient precautions to protect this data and that applicable legislation is followed.

 1. ACCESS TO DATA AND CORRECTIONS

If we receive a written request from you and sufficient information to identify your personal data, we will, possibly against an administrative fee, disclose the personal data we have about you to you. We will also correct, change, or remove personal data that is inaccurate. You can update information you have provided to us by contacting us at the addresses listed in section 11.

Requests to remove personal data are subject to applicable legal and ethical reporting or obligations we have to retain certain documents for a certain period.

 1. LINKS TO OTHER WEBSITES

This website may contain hyperlinks to websites that are not operated by us. We do not control these websites and are not responsible for their data or privacy policies. We encourage you to review all privacy policies posted on the websites you visit before using the website or providing any personal information about yourself.

 1. COOKIES

Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. This helps us provide you with a good experience when you visit our website and allows us to improve our website. See our cookie policy for more information.

 1. CONCLUSION

We hope you are or will be satisfied with our products and services. If you do not wish to receive mail or email from us and want to be removed from our mailing list, please email us at the address below and state “Remove personal data” in the subject line or write to us at the address listed in section 11.

 1. CONTACT

We welcome comments on this privacy policy. If you have any questions about the policy or any part of our services, please contact us by email at info@weddingbyjosefina.se, call +46 (0)73 997 08 45, or write to Grev Turegatan 80, 114 38 Stockholm.

Updated 2022-11-11.